Vedtektene

AGDER VIKINGLAG VEDTEKTER
Vedtekter og formålsparagraf vedtatt på Agdertinget 16.04.2016.

Agder Vikinglag ble født 04.04.2004 og vedtatt startet på tingmøte 04.04.2005.
Vedtektsendringer vedtas av Agdertinget som er Agder Vikinglags årsmøte og lagets høyeste myndighet.
Agder Vikinglag har hovedsete på Bronseplassen, og her treffes medlemmer hele året etter avtale med Bronseplassens eier.

1.0 FORMÅL
Agder Vikinglag (forkortet AVL) skal spre kunnskap om Agders historiske rolle, dagligliv og håndverk fra perioden jernalder/vikingtid. Agder Vikinglag skal ivareta medlemmenes interesser for vikingaktiviteter og deltagelse på festivaler og arrangementer i Norge, og i utlandet. Agder Vikinglag er arrangør av vikingfestivaler og skoledager for å spre kunnskap om vikingtid i praksis.
Agder Vikinglag er religiøst og politisk nøytralt.

2.0 MEDLEMSKAP
Søknad om medlemskap sendes Agder Vikinglags Råd. Om medlemstilgangen blir større enn ønskelig, fastsetter Rådet opptakskriteriene frem til neste Agderting. Man kan søke om å få fryst sitt medlemskap i inntil tre år.
2.1 Medlemsforpliktelser
Agder Vikinglags medlemmer forplikter seg til å:
* Gjøre seg kjent med og være lojale til lagets vedtekter.
* Betale den fastsatte kontingenten til rett tid.
* Representere laget på en verdig måte.
* Behandle lagets eiendeler på en forsvarlig måte.
* Rette seg etter de pålegg og instrukser som Rådet gir.
Forsømmer et medlem seg mot ovenfor nevnte plikter, skal Rådet påtale dette.
Rådet kan pålegge erstatningskrav ved misligholdelse.
2.2 Suspensjon og eksklusjon
Medlem som ved sin adferd medvirker til å skade Agder Vikinglags anseelse eller målsetting, kan suspenderes og/eller ekskluderes av Rådet. Dette skal varsles skriftlig. Ekskluderte medlemmer kan selv be om å få saken sin tatt opp på Agdertinget.
Vold, direkte eller indirekte trusler, diskriminering, mobbing eller trakassering er eksempler på ikke ønskelig adferd og er grunnlag til ekskludering.
2.3 Kontingent og utmelding
Agdertinget fastsetter til enhver tid lagets kontingenter. Denne skal betales innen fastsatt frist, eller kontant på Agdertinget.
Ved skyldig kontingent har man ikke stemmerett på årsmøtet.
Utmelding skal skje skriftlig til Rådet. Man svarer kontingent ut det året utmeldelsen finner sted.
Dersom kontingent ikke er betalt vil man automatisk bli utmeldt etter to år.

3.0 ORGANISASJONSFORM
Driftsåret er fra 01.01. til 31.12. Agdertinget er Agder Vikinglags årsmøte, og lagets høyeste myndighet. Rådet er lagets styre og har ansvaret for den daglige driften av laget.
Laget har flere interessegrupper.
Agder Vikinglag har også en barnegruppe. Barnegruppa har eget budsjett og styre valgt av Agder Vikinglags medlemmer under 18 år.
3.1 Agdertinget
Agdertinget skal avholdes hvert år i løpet av november.
3.2 Innkalling
Innkalling skal sendes medlemmene senest fire uker før Agdertinget. Følgende saksdokumenter vedlegges innkallingen:
Rådets beretning og regnskap for foregående år.
Valgkomiteens innstilling til nye rådsmedlemmer.
Rådets innstilling til nytt valgkomité medlem.
3.3 Saksliste og dagsorden

Innkomne saker, og kandidater som stiller til valg skal være rådet i hende senest to uker før Agderting.
Endelig saksliste skal være medlemmene i hende en uke før Agdertinget. Sakslisten skal inneholde dagsorden, liste over alle kandidater som stiller til valg og saksfremstilling av innkomne saker. Saksfremstillingene bør inneholde nok informasjon til at medlemmene kan gjøre seg kjent med saken og forslag til vedtak.
Dagsorden skal inneholde:
1- Godkjenning av innkalling.
2- Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
3- Rådets beretning og regnskap.
4- Kontingent.
5- Innkomne forslag.
6- Diverse.
7- Valg av nytt råd, valgkomite og revisor.
3.4 Gjennomføring av Agdertinget
Agdertinget er alltid beslutningsdyktig. Forslag til vedtektsendring/ oppløsning kan ikke tas opp som benkeforslag. Endringer i Agder Vikinglags vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall på Agdertinget. Andre saker må ha mer enn halvparten av stemmene for å anses som vedtatt.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
For å ha stemmerett på Agdertinget må følgende vilkår fylles:
Personen må være medlem av Agder Vikinglag og ha fylt 18 år på Ting datoen.
Medlemskontingenten må være betalt.
Familiemedlemskap gir to stemmer på Agdertinget dersom familien har to medlemmer over 18 år.
Det gis anledning for medlemmer med stemmerett å ta med en fullmakt fra ett annet medlem som har stemmerett, men som ikke kan møte på Agdertinget. Fullmakten skal være skriftlig, med underskrift og kontaktinformasjon fra den som gir fullmakten, for å være gyldig.
Skriftlig valg foretas dersom en av tingets stemmeberettigede deltagere krever det.
3.5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av rådet når de finner det påkrevet, eller når ¼ av medlemmene har fremmet skriftlig krav om dette. Innkallingen sendes senest 1 måned etter et eventuelt krav er fremmet. Medlemmene skal ha minimum 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den saken som er nevnt i innkallingen.

4.0 RÅDET
Rådet er Agder Vikinglags styre.
Rådet består av 7 medlemmer, leder, nestleder, kasserer, skriver, aktivitetskoordinator, 2 rådsmedlem hvorav en er vara for nestleder.
Rådet har to vara medlemmer.
Halvparten av rådet er på valg hvert Agderting. Leder er på valg hvert Agderting.
4.1 Rådets oppgaver
Rådet er ansvarlig for daglig drift av Agder Vikinglag i henhold til lagets vedtekter. Rådet plikter å fremlegge årsmelding og regnskap for Agdertinget. Rådet skal også behandle saker som er fremmet av medlemmene. Rådet gis fullmakt til å søke bevillinger og inngå kontrakter på lagets/ tingets vegne. Inngåtte kontrakter gjøres tilgjengelige for Agdertingets deltagere.
Kontrakter eller anskaffelser som ikke er budsjettbehandlet og som overstiger en sum som er fastsatt på hvert Agderting skal meldes medlemmene. Medlemmene skal ha uttalerett.
Rådet legger frem forslag til nytt medlem av valgkomité til Agdertinget.
4.2 Rådsmøter
Rådets leder innkaller til rådsmøter jevnlig etter behov, minimum fire ganger årlig. Innkalling med saksliste til rådsmøte skal være offentlig minimum syv dager før møtedato.
Møter kan gjennomføres som nettmøter, men kan ikke overstige 50% av totalt antall møter i løpet av ett år.
Rådets møter er åpne for medlemmer som ønsker å observere. Medlemmer har ikke tale/forslagsrett på møtet. Medlemmer som ønsker å observere må gi rådet beskjed senest to dager før møtet av praktiske årsaker. Saker til rådet må meldes før innkalling sendes ut til rådsmedlemmene. Saker som mottas etter dette behandles på neste rådsmøte.
Rådet skal føre møteprotokoll. På rådsmøter skal referat fra forrige møte leses av skriveren. Referat skal godkjennes av rådet før det publiseres. Referater legges ut på medlemssidene på Agder Vikinglags nettsider etter at rådet har godkjent det.
Unntatt fra dette er personvernhensyn i saker som gjelder enkeltmedlemmer. Her kan saksbehandlingen tas for lukkede dører, og ved behov kan referat anonymiseres.
Forfall meldes til rådets leder senest to dager før møtet. Rådets leder kaller inn vara. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 er til stede. En av disse skal være leder eller nestleder. Nestleder er vara for leder og setter inn egen vara når leder melder forfall.
Varamedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett på rådsmøter.

5.0 KOMITÉ
5.1 Valgkomité
Valgkomitéen skal bestå av 3 av lagets medlemmer og velges inn for 3 år av gangen. Ett av medlemmene skal være på valg hvert år. Valgkomitéen legger frem forslag til nye styrerepresentanter for kommende periode, og forslaget sendes ut samtidig med møteinnkallingen.
Valgkomitéen skal informere øvrige medlemmer om hvilke verv som er på valg minimum fire uker før Agderting.
Det er også mulig å stille til valg utenom valgkomitéens innstilling. Kandidatur sendes rådet minimum 2 uker før Agdertinget.
5.2 Markedskomite
Dersom det blir vedtatt på Agderting at vi skal holde et eller flere markeder kommende år, skal markedsledere på hvert marked utgjøre en markedskomité. Agderting fastsetter fullmakter.

6.0 OPPLØSING
Agder Vikinglag kan bare oppløses med ¾ flertall på 2 påfølgende Agderting med 1 år i mellom. Siste Agderting avgjør hvordan lagets eventuelle aktiva skal disponeres.