Påmelding til BPVM 2018

English version further down on the page!

Kjære vikingfrender.

Agder Vikinglag inviterer til Vikingmarked og håndverkssamling på Bronseplassen 09.-16. juli 2017.

Påmelding her innen 31.mai. 2018.

Markedsinformasjon:

* Vi må dessverre grunnet store utgifter og begrenset inntjening se oss nødt til å innføre en avgift for opphold i leiren FØR torsdag 12.07.18. betaling for ved bortfaller i denne forbindelse. Prisen for dette har vi sett oss nødt til å sette til 50NOK/dag for voksen og 25NOK/dag for barn. Dette dekker bruk av toaletter, container og forbruk av ved.

* Markedet har plass til max 70 boder/historiske telt og ca 250 deltagere. Derfor er det en begrensning på max 10 telt pr påmelding.

* Vi gjør oppmerksom på at vi også i år går bort fra førstemann til mølla prinsippet. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvem som får plass, men vil som alltid jobbe hardt for å få plass til alle som ønsker å delta. Gi en god beskrivelse av hva dere bidrar med, slik at vi kan ta det med i vurderingen. Vi vil ta hensyn til gjengangere, våre ønsker for profil, variasjon i tilbud og tradisjoner. Noen vil kunne oppleve å få tildelt plass tidligere enn andre, men svar kan ikke forventes før slutten av mai mnd.

* Vi gjør også oppmerksom på vårt økte fokus på sikkerhet, det vil bli inspeksjon av alle telt og tun i henhold til brannsikkerhet.

* Alle telt skal ha BRANNSLUKKINGSAPPARAT.

* Vi gir ikke reisetilskudd eller andre økonomiske bidrag til deltagere med mindre annet er avtalt pr kontrakt. Men vi tar heller ikke prosenter /markedsskatt av salget deres.

* Vi serverer gratis frokost for deltagerne fredag, lørdag og søndag kl 9.00-10.00 I langhuset.

* Dusjmuligheter og vaskeautomater finnes ikke på plassen, men 5 minutter unna med bil.

* Dere kan også delta gratis på etegilde fredag kveld. Påmelding til etegilde gjøres ved ankomst.

 

Vikingmarkedets åpningstider:

Fredag kl 11-16

Lørdag kl.11- 18

Søndag kl.11-16

* Leiren åpner mandag 09.07.2018 klokken 12.00. Ankomst før dette må avtales med markedsleder på forkant. Man kan ikke sette opp telt og etablere leir før man har blitt anvist sted. Vi avslutter leiren mandag 16. Juli 2018 klokken 12.00. Opphold utover dette må avtales separat med grunneier.

* Tirsdag, onsdag og torsdag planlegges det å avholdes kurs og workshoper. Program for dette vil bli publisert på et senere tidspunkt.

* Fredag kveld klokken 20.00 holder vi Gilde for alle deltagere. Gropstekt kjøtt med tilbehør. Drikke medbringes selv.

* Nedrigging fra søndag klokken 16.00. Alle forpliktes til å rydde sitt området og etterlate det i den stand det var da de kom. River kan lånes av Agder Vikinglag.

English:

Dear vikingfriends.

Agder Vikinglag is inviting you to a grand celebration of our 22th Viking market and crafting gathering at Bronseplassen July 9th-16th 2018.

Registration here,  deadline: May 31st 2018

Information about the market:

*Unfortunately, due to increased expenses and limited earnings, we need to introduce a fee for staying in the camp BEFORE Thursday 12.07.18. because of this payment for firewood is nulled. The price is set at 50NOK/day for adults and 25NOK/day for children. This covers the use of toilets, garbage containers and consumption of firewood.

 

* The market accommodates up to 70 booths/historical tents and about 250 participants. Therefore, we have a limitation of 10 tents per registration.

* Please note that this year we go away from the first come first served principle. We reserve the right to determine who fits, but as always we will try to fit everyone who wants to participate. Please give us a good description of what you contribute so that we can take that into consideration. We will pay attention to our regulars, our wishes for profile, variation and traditions. Some might be accepted earlier than others, but the answers can not be expected until the end of May.

* We also note our increased focus on security. There will be inspection of all tents and surrounding areas according to fire safety.

* FIRE EXTINGUISHER is mandatory in all tents!

* We do not give grants for travel or other financial contributions, unless otherwise is agreed per contract. But you will not have to pay market tax from your sales.

* We serve a complimentary breakfast for all participants Friday, Saturday and Sunday 9.00-10.00 In the longhouse.

* Shower facilities and washing machines are located within a five minutes drive by car.

* You are welcome to attend our complimentary feast Friday night. Sign up for the feast when you arrive.

* During the market days (Friday, Saturday and Sunday) firewood is free. If you need firewood at any of the other days you can buy firewood at a redused price from us.

Opening hours:

Friday 11-16

Saturday 11- 18

Sunday 11-16.

* The camp opens at 12.00 on Monday July 9th 2018. Arrival before this must be agreed with the leader of the market in advance. One can not put up tents and establish camp until one has been designated a place. The camp will close on Monday July 16th 2018 at 12.00. If you wish to stay beyond this time, it would have to be agreed directly with the landowner.

* Courses and workshops are planned to be held at Tuesday, Wednesday and Thursday. The program for this will be published at a later date.

* The feast for all the participants will be held Friday night at 20.00. Meat fried in pits with mashed vegetables. Bring your own drinks.

* Not allowed to take down tents or camp before Sunday at 16.00. All are obliged to clean their area and leave it in the same condition it was when they arrived. Rakes can be borrowed from Agder Vikinglag.