Påmelding til BPVM 2017

Påmeldingen er nå lukket. The registration is now closed.

Påmeldingen gjelder overnattende deltakere / The registration applies to participants who will stay at Bronseplassen during the market week.
English version further down on the page!

Kjære vikingfrender.
Agder Vikinglag inviterer til Vikingmarked og håndverkssamling på Bronseplassen 03.-9. juli 2017.
Påmelding her innen 1. mai 2017.
Markedsinformasjon:
* Markedet har plass til max 70 boder/historiske telt og ca 250 deltagere. Derfor er det en begrensning på max 10 telt pr påmelding.
* Vi gjør oppmerksom på at vi også i år går bort fra førstemann til mølla prinsippet. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvem som får plass, men vil som alltid jobbe hardt for å få plass til alle som ønsker å delta. Gi en god beskrivelse av hva dere bidrar med, slik at vi kan ta det med i vurderingen. Vi vil ta hensyn til gjengangere, våre ønsker for profil, variasjon i tilbud og tradisjoner. Noen vil kunne oppleve å få tildelt plass tidligere enn andre, men svar kan ikke forventes før slutten av mai mnd.
* Vi gjør også oppmerksom på vårt økte fokus på sikkerhet, det vil bli inspeksjon av alle telt og tun i henhold til brannsikkerhet.
* Alle telt skal ha BRANNSLUKKINGSAPPARAT. * Vi gir ikke reisetilskudd eller andre økonomiske bidrag til deltagere med mindre annet er avtalt pr kontrakt. Men vi tar heller ikke prosenter /markedsskatt av salget deres.
* Vi serverer gratis frokost for deltagerne fredag, lørdag og søndag kl 9.00-10.00 I langhuset.
* Dusjmuligheter og vaskeautomater finnes ikke på plassen, men 5 minutter unna med bil.
* Dere kan også delta gratis på etegilde fredag kveld. Påmelding til etegilde gjøres ved ankomst.
* Bålved er gratis markedsdagene(fredag, lørdag og søndag). Trenger dere ved utenom disse dagene kan dere kjøpe det gjennom oss til redusert pris. Vikingmarkedets åpningstider: Fredag kl 11-16 Lørdag kl.11- 18 Søndag kl.11-16
* Leiren åpner mandag 03.07.2017 klokken 12.00. Ankomst før dette må avtales med markedleder på forkant. Man kan ikke sette opp telt og etablere leir før man har blitt anvist sted. Vi avslutter leiren mandag 10. Juli 2017 klokken 12.00. Opphold utover dette må avtales separat med grunneier.
* Tirsdag, onsdag og torsdag planlegges det å avholdes kurs og workshoper. Program for dette vil bli publisert på et senere tidspunkt.
* Fredag kveld klokken 20.00 holder vi Gilde for alle deltagere. Gropstekt kjøtt med tilbehør. Drikke medbringes selv.
* Nedrigging fra søndag klokken 16.00. Alle forpliktes til å rydde sitt området og etterlate det i den stand det var da de kom. River kan lånes av Agder Vikinglag.

.
.
.

English:

Dear vikingfriends.
Agder Vikinglag is inviting you to a grand celebration of our 20th Viking market and crafting gathering at Bronseplassen July 3rd-10th 2017.
Registration here, deadline: May 1st 2017
Information about the market:
* The market accommodates up to 70 booths/historical tents and about 250 participants. Therefore, we have a limitation of 10 tents per registration.
* Please note that this year we go away from the first come first served principle. We reserve the right to determine who fits, but as always we will try to fit everyone who wants to participate. Please give us a good description of what you contribute so that we cann take that into consideration. We will pay attention to our regulars, our wishes for profile, variation and traditions. Some might be accepted earlier than others, but the answers can not be expected until the end of May.
* We also note our increased focus on security. There will be inspection of all tents and surrounding areas according to fire safety.
* FIRE EXTINGUISHER is mandatory in all tents! * We do not give grants for travel or other financial contributions, unless otherwise is agreed per contract. But you will not have to pay market tax from your sales.
* We serve a complimentary breakfast for all participants Friday, Saturday and Sunday 9.00-10.00 In the longhouse.
* Shower facilities and washing machines are located within a five minutes drive by car.
* You are welcome to attend our complimentary feast Friday night. Sign up for the feast when you arrive.
* During the market days (Friday, Saturday and Sunday) firewood is free. If you need firewood at any of the other days you can buy firewood at a redused price from us. Opening hours: Friday 11-16 Saturday 11- 18 Sunday 11-16.
* The camp opens at 12.00 on Monday July 3th 2017. Arrival before this must be agreed with the leader of the market in advance. One can not put up tents and establish camp until one has been designated a place. The camp will close on Monday July 10th 2017 at 12.00. If you wish to stay beyond this time, it would have to be agreed directly with the landowner.
* Courses and workshops are planned to be held at Tuesday, Wednesday and Thursday. The program for this will be published at a later date.
* The feast for all the participants will be held Friday night at 20.00. Meat fried in pits with mashed vegetables. Bring your own drinks.
* Downrigging from Sunday at 16.00. All are obliged to clean their area and leave it in the same condition it was when they arrived. Rakes can be borrowed from Agder Vikinglag.